Officiële opening

Opening

SKOLO ABC nr. 113 van bestuursbureau aan alle personeelsleden

Do 10-09-2015

LOSSER – Opening nieuwbouw De Verrekijker en De Imenhof ( Brede School Losser)

Op woensdag 2 september j.l. om 9.00u heeft wethouder Wildschut samen met de kinderen, teamleden, ouders en bestuursleden van beide scholen de nieuwbouw officieel geopend. Samen met de jongste en oudste kinderen van de scholen knipte hij het rode lint door.

De school en het buitenterrein zijn prachtig geworden: een compact gebouw met veel ruimte en licht; een buitenterrein met een groot veld en fraaie speeltoestellen. In totaal zijn er 15 groepslokalen: 10 voor De Verrekijker en 5 voor De Imenhof. Daarnaast delen de scholen enkele multifunctionele ruimten zoals de personeelslounge, de speelzalen en enkele gespreksruimten.

’s Middags om 15.30u was de officiële receptie met ongeveer 100 genodigden. Zij zaten samen met het voltallig aanwezige B&W op de centrale tribune en luisterden naar drie toespraken: de wethouder sprak over het belang van dit nieuwe gebouw voor de scholen en het dorp; Nienke Koertshuis sprak over het groeiproces dat beide schoolteams hebben meegemaakt en Ben Gengler schetste het gehele bouwproces.

Om 16.15u was er OPEN HUIS. Daar hebben honderden Lossernaren gebruik van gemaakt. Het was druk, gezellig druk en de reacties waren bijzonder positief. Het prachtige weer van die dag mag in dat verband niet ongenoemd blijven. De zon straalde boven het gebouw en het terrein.

Voor De Verrekijker is dit een belangrijke ontwikkeling aangezien de twee gebouwen aan de Hogeweg en Markeweg konden worden verlaten. Er kan nu worden gewerkt in een inspirerend gebouw met allerlei moderne voorzieningen. De duurzame energievoorziening met zonne-en bodemenergie is daar één van. Kortom, een topdag!

1334826678-intentieverklaring-brede-school

Intentieverklaring brede school Losser getekend

Zo 15-04-2012

LOSSER – De intentieverklaring voor de bouw van een brede school in Losser is vorige week getekend. Wethouder Joop Hassink, Consentbestuurder Marcel Poppink en SKOLO-algemeen directeur Ben Gengler hebben hun handtekening gezet onder een verklaring waarmee ze een verregaande vorm van samenwerking bevestigen.

Uit een haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat er goede mogelijkheden zijn om openbare school Imenhof en de katholieke fusieschool De Basis-De Marke onder één dak samen te brengen. Met een nog te verwerven partner voor kinderopvang wordt dan een nieuwe brede school ontworpen en gebouwd. De drie organisaties blijven hun zelfstandigheid behouden maar er zullen gezamenlijke activiteiten voor de kinderen en de maatschappelijke omgeving worden opgezet.

SKOLO, het bestuur voor de katholieke basisscholen in Losser en Overdinkel, wordt de bouwheer van de brede school. In de komende weken wordt de planning van de vervolgactiviteiten opgezet, zodat de beoogde realisatiefase van de brede school, eind 2014, kan worden gehaald. Na het plaatsen van de handtekening gaf Ben Gengler namens SKOLO de partners een presentje in de vorm van een broodtrommel met gevarieerde inhoud. Hiermee wilde hij de huidige positieve samenwerking en de benodigde voortvarendheid voor de komende tijd symboliseren.

Haalbaarheidsonderzoek Brede School Losser

Do 10-03-2011

LOSSER – De Stichting SKOLO, de Stichting Consent en de gemeente Losser, hebben afgelopen donderdag een intentieverklaring getekend. De drie partijen hebben de intentie uitgesproken inhoudelijk samen te willen werken om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten en een doorgaande lijn te creëren. Nu gaan ze verder onderzoek doen naar de haalbaarheid van samenwerking in één gebouw.

In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs van de gemeente Losser heeft het college van burgemeester en wethouders een brede schoolontwikkeling opgenomen met De RK basisscholen De Basis en De Marke en de Openbare basisschool De Imenhof. De doelstelling van De Brede school is, kinderen door samenwerking van diverse organisaties meer mogelijkheden te bieden in hun ontwikkeling. Het profiel van De Brede School Losser bestaat uit een combinatie van het opvang- verrijking- en zorgprofiel. De drie scholen willen graag inhoudelijk en fysiek met elkaar samenwerken, met behoud van eigen autonomie en identiteit.

De gemeente financiert het onderzoek en treedt op als regisseur. Het is de bedoeling voor de zomervakantie van 2011 het haalbaarheidsonderzoek af te ronden. In dat onderzoek worden het programma van eisen en de exploitatie van de nieuw te bouwen school meegenomen. Vervolgens zal dit in het schooljaar 2011/1012 verdere concretisering krijgen.