INSPRAAK VIA DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De Verrekijker heeft een MR die meepraat over alles wat de school aangaat. De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.
Oudergeleding: Hanadie Leusink-de Munnik (voorzitter), Bob Koopmans, Abgar Gokce.
Personeelsgeleding: Inge Damhuis, Ineke Hesselink

Belangrijke besluiten, die het bestuur of de directie willen nemen, worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR ook punten kenbaar maken aan de directie/het bestuur. Dit kan de MR gevraagd en ongevraagd doen.
De MR praat en denkt niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist in sommige gevallen ook mee. Dit ligt wettelijk vast in twee vormen van recht die de MR heeft, namelijk:

1 Adviesrecht: de MR geeft een advies aan de directie. De directie weegt dit advies af en koppelt het besluit terug aan de MR.

2 Instemmingsrecht: dat wil zeggen dat besluiten waarop dit recht van toepassing is, door de directie niet genomen kunnen worden zonder instemming van de MR.

De MR heeft een maandelijks overleg. Dit schooljaar zullen een aantal vaste onderwerpen terugkomen op de agenda, zoals de toetsen van het leerlingvolgsysteem, vakantierooster, formatie, schoolplan en schoolgids. Daarnaast zullen actuele onderwerpen worden besproken. Wij zullen u over belangrijke zaken op de hoogte houden in de komende nieuwsbrieven.

Wat betekent de MR voor u als ouder? Iedere ouder kan in de MR zijn stem laten horen. De ouders die in de MR meedenken en praten, vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt geen individuele problemen, daarvoor gaat u naar de groepsleerkracht van uw kind of naar de directie. Wel worden onderwerpen besproken die betrekking hebben op iedereen binnen de school. Het mailadres is: MRverrekijker@skolo.nl

Meer informatie over medezeggenschap staat vermeld op de site: www.minocw.nl/medezeggenschap.

Data voor de MR-vergadering zijn te vinden op de kalender. De vergaderingen zijn om 19.30 uur in de personeelsruimte van de school.

INSPRAAK VIA DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) worden aangelegenheden behandeld die bovenschools en van gemeenschappelijk belang zijn, d.w.z. gelden voor alle scholen onder ons bestuur. Op die wijze komen gemeenschappelijke regelingen beter tot hun recht en komen scholen waar nodig beter op één noemer te zitten. In dit orgaan is een personeelslid en een ouderlid van de MR van iedere school vertegenwoordigd.

DE LEDEN VAN ONZE GMR:

  • Ineke Hesselink

Data voor de GMR vergadering zijn te vinden op de kalender. De vergaderingen zijn om 20.00 uur in de vergaderruimte in het bestuursbureau SKOLO. adres Gronausestraat 57, 7581 CD, Losser.